پروسه(قسمت دوم)

پروسه(قسمت دوم) در آن پیمان که برتنی و آز کل وجودم را تسخیر کرده بود،به ناگه میان توداک بر خوردم.کسی را نمی شناختم،ذهولی تمام و کمال بودم.از چیزهایی که مستمع و بیننده بودم تا بی نهایت بر آشفته و بر انگیخته می شدم. آن همه پر از خالی بودن برایم الکن و عصبی کننده بود. […]

پروسه(قسمت اول)

مرا گر سارایی باشد،تو نیوشنده و قاری را به نامم می خوانند. مرا می شناسی،همانم که گلبن را حیات بخشید،لعل تشنه ات را سیراب کرد. نطفه ام را تم و بخاری بست،در کنه ابری رویانی ام را سر کردم. آذرخش را شنیدی؟!تضرع و مویه مادرم است،من به آسمان آمدم. قطره ای زلال و شفاف را […]

تبریک

دیروز را دوست داشته باش به شرط عبرت نه حسرت امروز را دوست داشته باش به شرط زیستن نه مردن فردا را دوست داشته باش به شرط ساختن نه باختن خویشتن را دوست داشته باش به شرط بنده خدا نه بنده مخلوق زندگی را دوست داشته باش چون خواست خدایت است خدایی که دوستت دارد […]

چشمه

  چشمه با تلاش فراوان سنگ سخت را کنار زدو به قعر سرزمینی مبهم جاری شد. اما ای کاش چشمه وارد این سرزمین نمی شدی، سرزمینی که در آن احساس بی مفهوم ترین واژه است، سرزمینی که نفس کشیدن درآن حکم مرگ را دارد، سرزمینی که زندگی کردن در آن حکم کشتن روح ها را […]

یلدا

  باز هم شب یلدا باز، هم شب چله، باز هم رسید شب پر خوری، بازهم رسید شب محترم نشمردن دنیا و بی خیالش بودن ،شب دور هم بودن رسید، شب عکس های یهویی که ثانیه به ثانیه بر روی تلگرام هایمان نقش و نگار عوض می کنند و برایمان چشمک می زنند، شب بگو […]

کوزه شدن، تکامل بشریت

کوزه شدن،الگوی تکامل بشریت است.فرآیندی که از خاک رس کوزه می سازد،کم از فرآیند به کمال رسیدن بشرندارد. خاک زاده سنگ است و بشر زاده خاک. مرحله اول در فرآیند کوزه شدن الک خاک رس است.در مرحله اول فرآیند انسانیت اعمال انسانی الک می شوند.بدین معنا که اعمال خوب و بد از هم الک می […]

ذات بنی بشر

به سرزمینی سفر کردم بس حیرت انگیز.به دروازه سرزمین که رسیدم گویی توانایی اندیشه کردن از من سلب شد.با نیرویی ناشناخته و مبهم گسیل می شدم.پس ار عبور از دروازه دیدگانم به تماشای چهار برزن نشستند.نیرو مرا به سمت اولین برزن گسیل کرد.نامش را زمزمه کردم ،برزن عشق. بوی عطر مطربی و گل سرخ به […]

ستوده ترین وجود

چشمان ارغوانی ات را خواهم ستود،ای ستوده ترین وجود سگرمه هایت را به تبسمی خواهم خرید،ای زیبا ترین وجود مهر سکوت لبهایت را به درودی خواهم گشود،ای مهربانترین وجود بوسه بر دستان پینه بسته ات خواهم زد،ای نازنین ترین وجود هم پای پاهای خسته ات خواهم شد،آنگاه که کفش آهنی می خواهی تنبیه هایت را […]

تنهایی شلوغ

  زیستن بر زندگی کردن سرپاست،زندگی کرده بر زنده گری برپاست و زنده گری بر زنده بودن پابرجاست. گر ساز زیستن کوک باشد رقص بی نظیر زنده گری،زندگی را به اوج  می رساند.اما امان از روزی که کوک ساز رها شود،آن دم است که تنهایی شلوغ با افتخار رونمایی می شود. آیا درآن هنگام هم […]