ماه: فوریه 2017

سلوک

آدمیان موجودات شگرفتی هستند.گاهی به طوری شایسته اند که ابلیس از سجده نکردنش نادم می شود.گاهی هم با یک حرکت یا رفتاری ناشایست،شان انس بودن را زیر سوال می برند.درحیات آدمیان هم نوعان زیادی در تردد هستد،با این تفاوت که برخی از ان ها هم چون پدر و مادر،به روحی می مانند که از جسم […]

12