ماه: ژوئن 2017

تنهایی شلوغ

  زیستن بر زندگی کردن سرپاست،زندگی کرده بر زنده گری برپاست و زنده گری بر زنده بودن پابرجاست. گر ساز زیستن کوک باشد رقص بی نظیر زنده گری،زندگی را به اوج  می رساند.اما امان از روزی که کوک ساز رها شود،آن دم است که تنهایی شلوغ با افتخار رونمایی می شود. آیا درآن هنگام هم […]

هدف زندگی

زندگی زیباست،مهم این است که زیبا را چگونه تعبیر خواهی کرد. هدف زندگی گر زیبا باشد،مسیردستیابی به هدف نیززیبا خواهد بود وآن هنگام است که زندگی زیبا خواهد شد. ما انسان ها موجودات از پیش ساخته ای هستیم که دراین دنیا فقط در حال توسعه دادن پیش فرضهایمان هستیم وهدف بزرگترین و مهم ترین زیر […]