شعر

ستوده ترین وجود

چشمان ارغوانی ات را خواهم ستود،ای ستوده ترین وجود سگرمه هایت را به تبسمی خواهم خرید،ای زیبا ترین وجود مهر سکوت لبهایت را به درودی خواهم گشود،ای مهربانترین وجود بوسه بر دستان پینه بسته ات خواهم زد،ای نازنین ترین وجود هم پای پاهای خسته ات خواهم شد،آنگاه که کفش آهنی می خواهی تنبیه هایت را […]

ستوده ترین وجود

چشمان ارغوانی ات را خواهم ستود،ای ستوده ترین وجود سگرمه هایت را به تبسمی خواهم خرید،ای زیبا ترین وجود مهر سکوت لبهایت را به درودی خواهم گشود،ای مهربانترین وجود بوسه بر دستان پینه بسته ات خواهم زد،ای نازنین ترین وجود هم پای پاهای خسته ات خواهم شد،آنگاه که کفش آهنی می خواهی تنبیه هایت را […]

سلام بر زندگی

سلامت می دهم،ای بیننده زندگی من سلامت می دهم،ای قاتل کودکی من سلامت می دهم،ای یار همیشگی من سلامت می دهم،ای طرار عزیزکان من سلامت می دهم،ای باعث هق هق و بغض شبانه  من سلامت می دهم،ای بانی نفس کشیدن من سلامت می دهم،ای نابودگر لحظات ناب من سلامت می دهم،ای زندگی سراسر تنهایی من   […]

خداوند

خدا با من است،درهمین حوالی در همین اتاق تنگ و خالی در همین ذهن تهی و کالی در همین دنیا و دنیای تالی   دوتدار شما باپوک

مادر

در بصر جهانیان عشقی نجستم در بصر زیبارویان ایثاری نجستم ولیکن دربصرآن عزیزدل فرشته عشق دنیاراجستم همان عزیز دلی که نامش را با میم جستم   دوستدار شما باپوک

دیار یار

نفس بریده کی توان رو ره دور و دراز یار نفس تازه کردم ز دیار یار تنم جان گرفت ز دیدار دیار هرجا یار باشد،باشد آن جا دیار هر جا دیار باشد،باشد آن جا یار قدم قدم نزدیک می شوم به دیار من یار را می طلبم و یار دیار یار من همان عزوجل تنهاست […]