پروسه زندگی

کوزه شدن، تکامل بشریت

کوزه شدن،الگوی تکامل بشریت است.فرآیندی که از خاک رس کوزه می سازد،کم از فرآیند به کمال رسیدن بشرندارد. خاک زاده سنگ است و بشر زاده خاک. مرحله اول در فرآیند کوزه شدن الک خاک رس است.در مرحله اول فرآیند انسانیت اعمال انسانی الک می شوند.بدین معنا که اعمال خوب و بد از هم الک می […]